Nuwakot FM.
बिदुर नगर पालिका वडा नम्वर २ महामण्डल नुवाकोट
Post Box No.१
०१०–५६१६४५, 9851089533 श्रीराम अधिकारी
nuwakotfm@gmail.com